Systematisk katalog

Register till Tingsås hembygdsförenings årsskrift 1959-2015

Av Hans Billman

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

I Systematisk katalog: *


A. Bok- och biblioteksväsen
Böcker, bibliotek, arkiv, register
B. Allmänt och blandat

Föreningsliv, föreläsningar, journalistik, utställningar, museer:

C. Religion
Kyrka, frikyrka, kyrkbyggnader, kyrkinventarier, kyrkogårdar, gravar
E. Uppfostran, undervisning och folkbildning
Skola, skolbyggnader, skolminnen, undervisning, lärlingar

F. Språkvetenskap
Språk, dialekter
G. Litteraturvetenskap
Författare
H. Skönlitteratur

1. Bygdehistorier. 2. Dikter
I. Konst, arkitektur, musik, teater och film
1. Allmänt. 2. Särskilda konstnärer
J. Arkeologi
Fornminnen
L. Biografi med genealogi
1. Allmänt, persongrupper, gårds- och släkthistoria.
2. Särskilda personer
M. Etnografi och folklivsforskning
Bondekulturen, seder och bruk, äldre hantverk och byggnadshistoria
N Geografi med lokalhistoria
Lokalhistoria hus- och bebyggelse i Tingsås
O. Samhälle och rättsväsen
Politik, juridik, rättsfall, vänortskontakter, emigration, immigration
P. Teknik, hantverk, industri, kommunikationer
Teknik, hantverk, vägar, järnvägar, flyg, sjöfart, värme, vatten, avlopp
(Företag - se Q)
Q. Ekonomi och näringsväsen
1. Allmänt.
Handel och näringar, post, hotell, turism, jordbruk, skog, jakt, fiske,
hem och hushåll, trädgård
2. Särskilda företag
R. Idrott, lek och spel
S. Krigsväsen
U. Naturvetenskap
V. Medicin
II Författarkatalog

*) katalogen, i princip enligt bibliotekssystemet, (SAB), men fritt använt och anpassat till
hembygdsboken.


2

Systematisk katalog

A Bok och biblioteksväsen
Böcker, bibliotek, arkiv, register:
Billman, Hans: Tingsryds kommunbibliotek 81:137-144
Billman, Hans; Bokverket "Svenska gods och gårdar" 09:106-107
Eriksson, Monika: Kyrkohistoriska arkivet i Lund – kan det vara kul? 99:49-55
Register över torp och backstugor i Tingsås församling 03:156-182
Register över årsskrifter 1959-1975 77:109-111
Register över årsskrifter 1977-1987 91:176-177
Tarstad, Henning: En säregen boksamling i Tingsryd 73:64-66
Tingsryds Bibliotek 1971-2015 – en historik.
Billman, Hans; Åren 1971- 1995 15:56-64
Warsäter, Lennart; Från 1990-talet till 2015 15:65-66
Nolin, Maj-Brit: Sagostunder på bibliotek 15:67-76
Wijk, Sara; Barnbiblioteket och sagostunderna av idag 15: 77-81

B Allmänt och blandat
Föreningsliv, föreläsningar, tidningar, journalistik, utställningar, mässor, museer:
Beijbom, Ulf & Kristiansson, Solveig; Tunneldans i Folkets Park 13: 101-105
Billman, Hans; Amerikaklubben 80 träffar under 20 år 09:16-17
Billman, Hans; Frilansande journalist på 50-talet (Arnold Johansson) 13:74-83
Bornholm, Birgitta & Lind, Agneta B., "Tingsrydgruppen jubilerar 25 år” 09:13-15
Carlsson, Brita; Grötfest i hembygdsgården 1983 (Från Arnold Johanssons bandning) 11: 122-124
Carlsson, Brita; Nya lokaler för mötesplats Kupan i Tingsryd 13: 28-30
Carlsson, Brita, Ordenshuset 100 år (Historik, sammanställning) 15:104-108
Elg, Kerstin; Mötesplats Kupan- en lönsam kretsloppsidé 05:125-129
Elg, Stephan, "Sveriges bästa kammarmusikförening…" (Konsertföreningen) 09:9-12
Elg, Stephan, Frysföreningen lägger ner efter mer än 40 iskalla år 01:12-13
Hembygdsföreningens verksamhet av Arnold Johansson (under olika titlar) i årg. 1991-1993
Hembygdsföreningens verksamhet av Monika Eriksson ( under olika titlar) i årg. 1995- 2011, 2015
Hembygdsföreningens verksamhet: av Brita Carlsson. i årg. 2013, 2017
Fransson, Kjell; Loppisbutiken som ger 400.000 kr i netto på ett år /Lions/ 09:6-8
Härlin, Rolf; Lions loppis flyttar 11: 10-11
Ingolf, John: Tingsås JUF 95:18-94
Johansson, Arnold: 70 år i kulturens tjänst (Föreläsningsföreningen) 83:61-62
Johansson, Arnold: Kurorten – en traditionsrik anläggning; Tingsr. 1:a utställning 1927 85:35-39
Johansson, Arnold: Några udda föreningar i Tingsryd 91:53-60
Johansson, Arnold: Resa i västerled 1965.(hembygdsföreningen) 67:91-96
Johansson, Arnold: Tingsryds 50-årsjubileum firat med utställning 71:96-98
Johansson, Arnold: Tingsryds föreläsningsförening 85 år 97:59-61
Johansson, Arnold: Tingsås hembygdsförening 50 år 93:153-159
Johansson, Arnold: Unik stiftelse i Tingsryd 79:86-89
Johansson, Sven; 50 år med Tingsryds hemvärn 99:72-77
Johansson, Sven; Skyttet i Tingsås (Skytteföreningen) 01:62-69
Johansson, Sven & Liefvendal-Muller,Ulla: Finnbastun i Djuramåla 95:50-53
Jonsson, Bo; Tingsryds Folkpark 100 år 15: 121-129
Lönn-Gunnarsson, Barbro: Mina första minnen från Värendsberg 15: 109-112
Medlemsförteckning, Tingsås hembygdsförening 81:172-173
Pettersson, Henning: Lokalredaktör i Tingsryd för 40 år sedan 69:57-59
Rydberg, Janne Lennart; Tal vid jubileumsfest på Lunnabacken 1976 07:92-95
Samuelsson, Yvonne; En nykterrist berättar (Ordenshuset) 15: 113-115
Södring, Kony; Göran Nilsson, hans motormuseum och något om Kartorpsvgnen 07:97-105
Thordsson, Ingrid; Kvinnofrukostar i Söderportskyrkan 03:11-12
Thordsson, Ingrid; Tingsryds Baptistförsamling- en pigg 80+ are 09:18-19
C Religion
Kyrka, frikyrka, kyrkobyggnader, kyrkinventarier, kyrkogårdar, gravar

3

Aldén, Lars, ”Bagganäsbonaden” 13: 12-16
Aldén, Lars, På tröskeln till ett nytt årtusende (historia och framåtblick) 99:56-61
Aldén, Lars, Tingsås församlingshem (om renoveringen) 01:7-9
Aldén, Lars; Tingsås kyrka 150 år 05:19-22
Aldén, Lars; Tjugo välsignade år i Tingsås 11: 19-21
Arvidsson, Birgitta; Berättelsen om trädgården invid kyrkan 13: 20-22
Billman, Hans, Altartavlan i Tingsås kyrka 100 år 87:48-57
Bolin, Gunnar, Två gamla gravhällar på Tingsås kyrkogård (släkten Bolin) 01:28-32
Carlsson, Eric: En jordafärd från Norrlunda 85:71-73
Gustafsson, Conny, Carolina Westman, född Cronwall (gravsten) 09:101-105
Johansson, Arnold: Lite kyrkohistoria från Tingsås 79:77-83
Kyrkan i Tingsås, Ur protokollen 1743-1751 99:38-42
Landervik, Ivar: Kyrkolivet i Tingsås församling 1958 59:74-78
Landervik, Ivar: Kyrklig översikt 1959/60 i årg. 61 – 1963/64 i årg. 1965
Landervik, Ivar: Kyrkorglar i Tingsås 71:33-41
Lennartsson, Lennart: en kyrkogårdsvandring 97:5-11, 99:14-19
Lindgren, Nils, Förord till utgivna tal 1861 (planerad kyrka i Midings rote) 99:43-48
Mozart, Carl-Gustaf: En fredspredikan i Tingsås kyrka 65:69-73
Pleijel, Hilding; Ett högtidstal. (Om Mozart vid kyrkoherdeinstallationen 1975) 77:37-39
Pleijel, Stig: Tingsås kyrkas renovering år 1982 83:74-78
Rismark, Eugen: När vi gick och läste 67:65-72
Thordsson, Ingrid; Kvinnofrukostar i Söderportskyrkan 03:11-12
Thordsson, Ingrid; Tingsryds Baptistförsamling - en pigg 80+ are 09:18-19
E Uppfostran, undervisning och folkbildning
Skola, skolbyggnader, skolminnen, undervisning
Andersson, Hans Uno, Dackeskolans om- och tillbyggnad 05:15-18
Bednar, Emily (foto); Kulturverkstaden renoverad 15: 15
Belohorka, Birgitta & Billman, Hans: Skolinspektören 95:54-56
Berndtsson, Harley; Tingsryds Trafikskola 11:76-77
Billman, Hans; Academy of Music and Business 15:7-9
Björgvik, Arne ; Från Sörådden till Torggatan 17: 33-71
Fransson, Carl: Minnen från min skolväg 71:61-65
Gustafsson, Judit: Skolminnen från Tingsryd 73:55-59
Hultgren, Eric: Några skolminnen från Skyttemåla 69:63-65
Hård, Amanda; Student på AMB 17; 6-9
Jansson, Roland, Om skola och idrott i Tingsryd på 50-talet och början av 60-talet 99:78-82
Lennartsson: Skolminnen från Tingsryd 81:36-40
Linder, Kjell, Skomakarlärling 1944 07:63-69
Rismark, Eugen: Mina första år i Öjasjömåla skola 69:42-50
Rismark, Eugen: När vi gick och läste 67:65-72
Rismark, Eugen: Skolväsendet i Tingsryd under 100 år 81:5-35
Roubert, Sten-Sture: Axplock ur Tingsryds folkskolas historia 71:55-58
Roubert, Sten-Sture: En skola försvinner 71:59-60
Sandell, Svea: Minnen från Öjasjömåla skola 95:142
Sanfridsson, Anders: ”Ebbalyckeängen” – ett naturprojekt vid Dackeskolan 95:65-68
Wirdenäs, Arne; Några erinringar från Skyttemålaskolan 05:62-64
F Språkvetenskap
Språk, dialekter:
Hultgren, Eric: Dialektord från Tingsåsbygden 71:93-95
Hultgren, Eric: Dialektord från Tingsåsbygden 73:67-68
Hultgren, Eric: Dialektord från Tingsåsbygden 75:40
Hultgren, Eric: Några dialektord från Tingsåsbygden 69:66-68
G Litteraturvetenskap
Författare:
CARLSSON, JÖNS
Wickenberg, Per: Klockarens Jösse 65:60-64

4

LYCKOW, GUSTAF
Johansson, Arnold; Författaren Gustaf Lyckow 89:37-42
MATTSON, HANNA
Lennartsson, Lennart; En dikt om Tingsryd 91:64
NILSSON, JOHAN WILHELM
Johansson, Arnold: Johan Wilhelm Nilsson – Tingsås psalmförfattare 69:69-79
SAMUELSSON, ERNST
Billman, Hans; Kandidat Samuelsson 03:80-82
Billman, Hans; Några funderingar kring dikterna 03:86-88
Lennartsson, Lennart; Ernst Samuelsson, Några minnen 03:82-84
Nolin, Maj-Brit; Mina minnen av Ernst Samuelsson 03:84-86
H Skönlitteratur
1. Bygdehistorier, noveller:
Alstam, Claes-Göran; Lövet 11: 114
Alstam, Claes-Göran; Storkräftan 05: 65-71
Billman, Hans; Hästen 17: 72-73
Billman, Hans; Ett ofrivilligt frisörbesök 05:103-104
Billman, Hans; Kulturarbete – en nästan sann histora 11: 67-68
Billman, Hans; Sven Jönssons födelsekalas 07: 126-128
Bygdehistorier från Tingsryd 61:77-78
Johansson, Arnold: Frans Asp – skämtare och mångfrestare 69: 80-84
Johansson, Arnold: Tingsrydshistorier 97:46-52
Johansson, Ewy; En ny bekantskap för mig 17: 109-110
Johansson, Evy: Mjaus berättelse 15: 82-85
Ottosson, Irene & Strandberg, Diana; Kitta grå och smeden och djävulen 13: 56-58
Samuelsson, Ernst: Hedvig i Ryet eller varulfven som biktbarn 71:77-78
Samuelsson, Ernst: Själaskredet i Tingsryd eller de öfverjordiska kräftfängarne 71:74-76
Samuelsson, Ernst; Ytterligare fyra pecoral 73: 33-41
Svensson, Sven-Erik; En afton vid Tiken 09: 39
Waldemar, Mona; Sommarens lekar 93: 35-38
Wickenberg, Per; Bonstetten – en vrakspillra (jfr ”Båhnastedten” i 1971 års bok) 11: 53-55
Wickenberg, Per: ”Båhnastedten” 71:79-80
Wickenberg, Per: Gubben Flinks förmälning 73:42-44
Wickenberg, Per: ”Kitte-Massa- Calles” tjäderjakt 89:43-44
Wickenberg, Per: /historier/ - se Lz Wickenberg; Johansson, Arnold 91:25-39
Wickenberg, Per: Skrangelin 87:147-148
2. Dikter:
Billman, Hans: 1000 år i Tingsryd 01:5-6
Billman, Hans; Spöken i Djuramåla – ett försök med runometer 89:179
Björgvik, Arne; Bredbandsgrävningsreflexioner 17: 14
Bojs, Eric, Konga härad (minnesramsa för socknarna) 01:73
Bååth-Grape, Birgitta: Fiolen hörs i Grönadal (dikt om Axel Sjölander) 99:62-65
Bååth-Grape, Birgitta: Handduken 95:77
Bååth-Grape, Birgitta: Tankar kring Midingsbygden 93:32-34
Carlsson, Eric: till minnet av far och mor 67:82-83
Carlsson, Sven-Olof: Minnen från insjön Tiken 61:61-62
Dystert järnvägsminne från Tingsryd – Växjöbanan (skillingtryck –ff. okänd) 83:52-53
Englander, Ture: En emigrants tankar 71:92
Engnell, Elsa, Stutarna 07:43
Fransson, Anton Julius: Stutarna 97:62-63
Gustafsson, Albin: Stjärnan 89:74
Hammargren, Anna-Lisa; Hammargrens julfest 1953 13:106-109
Holgersson, Dagny; Fredsbön 87:154
Hultgren, Eric: Barndomsskolan 71:83-84
Hultgren, Eric: Hälsning till hembygden 65:4
Hultgren, Eric: Lyckor 69:51-52
Hultgren, Eric: Min hembygd 73:6-7

5

Hultgren, Eric: Öde men levande grund 63:4-5
Johansson, Arnold: Poesibok från seklets början (ägare Agda Cedergren) 91:49-52
Johansson, Bo, ”Bo i Knällsberg”: Det är en konst att vara nöjd 13: 73
Johansson, Bo, ”Bo i Knällsberg”; En gammal bondes väderminnen 11: 37
Johansson, Bo, ”Bo i Knällsberg”; Julbrådskan 15:120
Johansson, Jenny: Vår på Dalen 91:105
Johansson, Judit: Myren därhemma 77:57
Kurortsvisa sommaren 1933, (okänd författare) 11: 127-128
Lindahl, Karl: Hyllningar till sjön Tiken 97:18-19
Lindahl, Karl: Hyllningar till sjön Tiken 99:20-21
Lindahl, Karl: Hyllningar till sjön Tiken 01:41-42
Lindahl, Karl: Sjön Tiken 95:16-17
Lindeberg: Johan A: Ett farväl till mitt skogstorp 91:105
Lyckow, Gustaf: Skaldestöcke 59:71
Lyckow, Gustaf; Två dikter av Gustaf Lyckow (Förord, Hans Billman) 15:53-55
Mattson, Hanna; Tingsryd 91:64-65
Olofsson, Inge; Det gamla stenröset 07:41
Olofsson, Inge; Sjön Ygden 03:41
Persson, Gustav (pseud. Jöns Jönsson): Visa om utställningen på Kurorten 1927 85:38-39
Rehn, Henning: Vid Tingsryds kvarn 65:5
Samuelsson, Ernst, Två dikter 01:86
Samuelsson, Ernst, Dikter 03:89-96
Sandell, Svea: Minnen 85:77
Stjärna, Emma; Sjökällan 07:70-71
Stjernspets, Åke: Vårmorgon 61:4-5
Svensson, Sven-Erik; Det gamla mjölkbordet vid vägen 09:38
Tankar till en bild (till soldaten Hultgren, ff. .okänd) 81:145-146
Waldemar, Mona; ”Den tiden då jorden fylls…” 15:143
Waldemar, Mona: En midsommarafton. Gårdarna vid Mien 97:64
Waldemar, Mona: Vid Miens strand. Höstens tavla 99:71
Waldemar, Mona: I äppelträdets morgon 95:69
Waldemar, Mona: Smultronstenar 07:42
Waldemar, Mona: Till minne av Nanny Friberg 95:154
Waldemar, Mona, Vintergränser, Vid Stenens fot /två dikter/ 01:26-27
Wieslander, Henning, En dikt om Tingsryd 01:36-39
Wieslander, Henning, En dikt om Tingsryd 61:53-56
Wirdenäs, Arne: Erinran 59:50
Wirdenäs, Arne: Meditation på rastplats i Värend 73:4
Wirdenäs, Arne: Minnen från Skyttemåla 75:38-39
Wirdenäs, Arne: Minnen från Ygden 83:51
Wirdenäs, Arne: Skolväg-55 71:85-86
Wirdenäs, Arne: Återkomst till Skyttemåla 81:148-149
Vävarevisan, Av deltagare fån vävkurs 1949) 11: 107- 109
I Konst, arkitektur, teater, musik och film
1. Allmänt (se även avd. B)
Aldén, Lars, ”Bagganäsbonaden” 13: 12-16
Billman, Hans: Altartavlan i Tingsås kyrka 100 år 87:48-57
Billman, Hans, Konst med vassa kanter 01:80-82
Billman, hans: 30 år med Tingsryds konst- och hembygdsrunda 07:72-80
Blankenburg, Berndt, Gjuteri, skamfläck, kulturhus, skola 03:5-6
Bojs, Eric: Tingsryd jag minns (porträtt) 73:5
Bojs, Eric: Tingsrydsporträtt 75:41
Bornholm, Birgitta & Lind, Agneta B., "Tingsrydgruppen jubilerar 25 år 09:13-15
Elg, Stephan, Musikkåren övade marscher i skogen 07:81-83
Fors, Gärd och Bertil; Gjuteriets nya verksamhet 11: 12-13
Johansson, Arnold; Midingsbygdens mästare 67:86-90
Johansson, Ewy; Minnesanteckningar från Bländagruppen 1989-2010 13:31-36
Landervik, Ivar: Kyrkorglar i Tingsås 71:33-41

6

Lennartsson, Lennart: Minnen av stumfilmsepoken 95:5-7
Lennartsson, Lennart, Som dansmusiker i Tingsryd omkring 1930 01:70-72
Lind, Agneta B.; "Välkommen till Hästriket"- en idétävling (logotyp) 05:11-14
Lönn, Carl: Tingsryds musikkår genom tiderna 71:42-54
Pleijel, Stig: Tingsås kyrkas renovering år 1982 83:74-78
Rydberg, Janne Lennart; Tal vid jubileumsfest på Lunnabacken 1976 ( om folkmusik) 07:92-95
Strand, Mikael; Fakta om hus i Tingsryd, ritade av arkitekt Jan Löfqvist 11: 78-84
Södring, Sara; Foto i Tingsryd 03:101-113
Wickenberg, Per: (Teckningar) 91:25-39
2. Särskilda konstnärer
BÅÅTH, HILDING
Johansson, Arnold: Midingsbygdens mästare 67:86-90
BÅÅTH-GRAPE, BIRGITTA
Johansson, Arnold: Birgitta Bååth-Grape 93:31
BÅÅTH-GRAPE, BIRGITTA
Birgitta Bååth-Grape, Tankar kring Midingsbygden (med teckningar av ff.) 93:32
JÄDERÅS, ALLAN
Billman, Hans, Konstnär i glesbygd 01:24-25
Swedner, Kurt och Britta m.fl.; In memoriam 01:18-19
Söderholm, Set, Allan berättar 01:22-23
Tobiasson, Lars-Erik, Så har hösten kommit till Gäddeviksås 01:20-22
Johansson, Arnold: Midingsbygdens mästare 67:86-90
Johansson, Arnold; Tingsåspojken som blev bildhuggare 63:6
KARLENBERG, ERIK
Johansson, Arnold: Midingsbygdens mästare 67:86-90
KARLSSON, MARIE
Johansson, Arnold: Midingsbygdens mästare 67:86-90
KARLSSON, PETER DANIEL (PDK, Hyllamålaren)
Ericsson, Monica; "Hyllamålaren" - en Tingsrydsprofil 85:51-57
KLINGBERG, STIG
Klingberg, Stig: Reliefskulpturer i sjödränkt ek 79:90-96
MÖLLER, WIWI
Eriksson, Monika, Minnet av Wiwi 03:42-45
NILSSON, JOHN
Billman, Hans: Filmaren John Nilsson, ett vänporträtt 83:63-69
Billman, Hans: John Nilsson, Djuramåla. Om filmen 15:135-136
SJÖLANDER, AXEL
Johansson, Arnold: Midingsbygdens mästare 67:86-90
Gustafsson, Magnus, Inifrån stugan hördes musik 99:66-70
Birgitta Bååth-Grape, Fiolen hörs i Grönadal /dikt om Axel Sjölander/ 99:62-65
SÖDRING, SARA
Södring, Sara; Foto i Tingsryd 03:101-113
J Arkeologi
Fornminnen:
Karlsson, Fabian: Forntida minnen öster om Ygden 63:61-62
L Biografi med genealogi
1. Allmänt, persongrupper, gård- och släkthistoria.
Ardö, Elisabet, Barnen på apoteket (David Ekdahl) 07:84-91
Billman, Hans, Johansson, Britt, Johansson, Sven-Erik: 14 generationer i Bagganäs 15: 45-52
Billman, Hans: Ett gammalt dokument från Tingsåssläkten Peter Paulsson, Ulfsryd 79:84-85
Björgvik, Arne ; Från Sörådden till Torggatan 17: 33-71
Bojs, Eric:Tingsryd jag minns (teckningar) 73:5
Bojs, Eric: Tingsrydsporträtt (teckningar) 75:41
Bolin, Gunnar, Två gamla gravhällar på Tingsås kyrkogård (släkten Bolin) 01:28-32
Brinck, Eva & Liljegren Thomas; Några minnen från en gård i Gäddeviksås 13:62-72
Carlsson, Brita: Gerda och familjen på Botilsdal (Se även Gerda Fransson, L personer.) 15: 144-153

7

Carlsson, Brita; Amerikabreven och Kroksjöbo Södergård 1:4 (Wickenberg) 09:138-146
Carlsson, Brita; Minnen från Bryggeriet 17: 74-82
Erdtman, John: Två släktgrenar Erdtman i Tingsryd 91:61-63
Fohlin, Aina; Kornalycke - en resa genom byn 15:35-41
Fransson, Carl: Äldre människor i sekelskiftets Tingsryd 73:45-50
Gustafsson, Conny, Carolina Westman, född Cronwall 09:101-105
Ingolf, George: Indelta ryttare i Tingsås 65:6-13
Ingolf, George: Indelta soldater i Tingsås 63:7-30
Ingolf, George: Iremåla, en gårdsbeskrivning 67:5-25
Ingolf, George: Soldatrotar, rusthåll och bönder i Tingsås under 1600-talets senare del 61:14-20
Johansson, Albert: Två Tingsrydsgestalter (Varlinga-Katarina o Måns Johan Andersson) 83:57-59
Johansson, Arnold: Tingsrydsminnen från 30-40- tal. Intervju med Leif Ihr 03:75-79
Johansson, Arnold: Torp o backstugor i Tingsås – se avd N
Johansson, Bo; Knällsbergs kvarn och såg 09:40-52
Johansson, Britt; Dokument i timmerväggen 07:34-40
Karlsson, Egon, Gamla minnen från Björnalycke (Gårdar och ägare) 09:110-124
Karlsson, Ingvar; Minnen från Hammarplast (Personer på julfesten 1953) 13:110-111
Karlsson, Solveig, Korpalycke 1:6, Härmansro 01:74-79
Lennartsson, Lennart: Centralgatan 83:44-50
Lennartsson, Lennart: En kyrkogårdsvandring 97:5-11
Lennartsson, Lennart: En kyrkogårdsvandring 99:14-19
Lennartsson, Lennart: Hantverk och hantverkare i Tingsryd 99:7-13
Lennartsson, Lennart: Järnvägsgatan 91:5-10
Lennartsson, Lennart: Människor jag mött (A. Pettersson, T. Larsson, J. A. Karlsson) 85:58-64
Lennartsson, Lennart: Storgatan 87:16-25
Lennartsson, Lennart: Storgatan 89:5-16
Lindahl, Sara; Tingsausaboar 13:95-100
Nilsson, Ivar A.: Gamla Tingsrydsoriginal 59:68-70
Olsson, Sven; Hus nr 97 0ch 99 på Södra Storgatan 07:46-53
Olsson, Sven; Hus nr 103 på Södra Storgatan, mitt föräldrahem 11: 69-75
Olsson, Sven; Hus nr 105 på Södra Storgatan 13: 51-55
Olsson, Sven; Husraden vid södra Storgatan i Tingsryd. (Hus nr 101) 09:94-100
Pleijel, Stig; Via Brevik har vi kommit - kanske en bit av en släkthistoria 03:97-100
Rydén, Sven; En vandring längs Bamsanvägen 17:87-97
Sandell, Svea: Människoöden i Tingsryd 85:74-76
Sandell, Svea: Människor vid en väg 95:60-64
Tobiasson, LarsErik; Han kallades Lustige Karlsson 09:53-65
2. Särskilda personer
ALDÉN, LARS
Aldén, Lars; Tjugo välsignade år i Tingsås 11: 19-21
ANDERSSON, PER
Carlsson, Brita; Minnen från Öjasjömåla med omnejd 13: 112-121
ASP, FRANS
Johansson, Arnold: Frans Asp, skämtare och mångfrestare 69:80-84
AXELSSON, KARL,"KALLE PÅ STENFORS"
Andersson, Lizzie & Fransson, Bengt; "Det är sanningen" 09:108-109
BALLOVARRE, RAGNAR
Karlsson, Egon; Ragnar Ballovarre och väg 29 - ett krigsöde 05: 93-102
BJÖRGVIK, ARNE
Björgvik, Arne ; Från Sörådden till Torggatan 17: 33-71
“BJÖRKE-PETER”
Johansson, Albert: “Björke-Peter” 65:51-54
BOJS, ERIC
Johansson, Arnold: Eric Bojs – In memoriam 93:135
BONDESSON, JOHN
Petersson, Sven: John Bondesson – vandrare i tiden 93:112-113
BÅHNSTEDT, MAGNUS
Wickenberg, Per: ”Båhnastedten” 71:79-80

8

Wickenberg, Per; Bonstetten – en vrakspillra 11: 53-55
BÄNNSTRAND, KARL IVER BENONI
Johansson, Arnold, Karl Iver Benoni Bännstrand, en intervju 1987 01:83-85
BÅÅTH, HILDING
Johansson, Arnold: Midingsbygdens mästare 67:86-90
BÅÅTH-GRAPE, BIRGITTA
Johansson, Arnold: Birgitta Bååth-Grape 93:31
Bååth-Grape, Birgitta: Tankar kring Midingsbygden / med teckningar av ff / 93:32
”CALLE GRÖN”
Wickenberg, Per: Calle Grön 83:54-56
CARLSSON, AXEL & TURE
Carlsson, Eric: Där borta - därhemma 63:81-84
CARLSSON, CARL JOHAN
Johansson, Arnold: Möte med en 100-åring 59:35-41 och 13:77-83
CARLSSON, ERIC
Eriksson, Monika, Eric i Korpalycke. 99:6
CARLSSON, SVEN-OLOF
Johansson, Arnold: Svenskamerikanarnas hyllning till hembygden 61:61-62
CEDERGREN, AGDA
Johansson, Arnold: Poesibok från seklets början /ägare Agda Cedergren/ 91:49-52
EKDAHL, David
Ardö, Elisabet, Barnen på apoteket 07:84-91
ENGLANDER, BO
Eriksson, Monika; In memoriam 11: 7
ENGNELL, ELSA
Engnell, Elsa, Glimtar från en barndom 03:56-64
ERDTMAN, JOHN
Erdtman, John: Barndomsminnen från torpet Ulfsholm, Toralycke 93:43-52
FALKBRINK, KARL ELOF
Falkbrink, Karl Elof; Dagböcker 07:54-62
FRANZÉN, KARL
Franzén, Karl; Mitt liv 97:53-55
FRANSSON, CARL
Fransson, Carl: Barndomsminnen 73:51-54
FRANSSON, GERDA
Carlsson, Brita: Gerda och familjen på Botilsdal 15: 144-153
FRIBERG, NANNY
Friberg, Nanny, Mina tidiga år 03:30-36
Johansson, Arnold; Nanny Friberg, Nanny - In memoriam 95:153
Johansson, Arnold: Stor kulturinsats i Tingsryd 91:40-48
Waldemar, Mona; Min vän Nanny 03:15-29
GABRIELSSON, GUSTAV
Lindahl, Karl: Väktaren på Gratislund 65:45-50
GUSTAFSSON, JOSEF
Johansson, Arnold: Josef Gustafsson, in memoriam 63:94
GUSTAVSSON, ALBIN
Johansson, Arnold; Albin Gustavsson, Bonde, arbetare, diktare 89:74
HALS, HALLS – se Nilsson Halls, Karlsson Hals, Karlsson Halls
HEDLUND, OLOF
Öhman, Swen-Erik: Tvekampen mellan ”Jätten” Edman och Olof Hedlund 87:112
HEURLIN, CHRISTOFFER, ISAK
Cronqvist, Theodor; Christoffer Isak Heurlin 81:127-136
HOGENSKILD, NILS
Lundell, Astrid, Nils Hogenskild 15: 154-156
HULTGREN, MÅNS PETER
Wickenberg,Per; (dikt och teckning) 81:145-146
INGOLF, ERLAND
Svensson, Sven-Erik, Erland Ingolf 03: 65-70
INGOLF, GEORGE

9

Johansson, Arnold: George Ingolf – in memoriam 69:4
JOHANSSON, AMANDA
Johansson, Amanda; Barndomsminnen från Midingsbygden 63:63-69
JOHANSSON, ARNOLD
Eriksson, Monika; In memoriam 09:4-5
Billman, Hans; Frilansande journalist på 50-talet 13:74-83
Billman, Hans; Arnold Johanssons minnen. 17: 101-105
JOHANSSON, BO
Johansson, Bo; Knällsbergs kvarn och såg 09:40-52
JOHANSSON, FRANS GUSTAV
Carlsson, Eric; En jordafärd från Norrlunda 85:71-73
JOHANSSON, FRIDA
Johansson, Arnold, Frida Johansson i Kroksjöbo 03:71-74
JOHANSSON, VERNER
Elg, Stephan, Musikkåren övade marscher i skogen 07:81-83
JOHANSSON, TAGE
Johansson, Arnold: Tage Johansson – in memoriam 75:4
JONSSON, RUTH
Eriksson, Monika, In memoriam 13: 4-5
JÄDERÅS, ALLAN
Billman, Hans, Konstnär i glesbygd 01:24-25
Red.: In memoriam 01:18-19
Söderholm, Set, Allan berättar 01:22-23
Tobiasson, Lars-Erik, Så har hösten kommit till Gäddeviksås 01:20-22
Johansson, Arnold: Midingsbygdens mästare 67:86-90
KALEBSSON, GUNNAR
Ottosson, Irene & Strandberg, Diana: Kitta grå och smeden och djävulen 13:56-58
"KALLE PÅ STENFORS"
- se Axelsson, Karl
KARLENBERG, ERIK
Johansson, Arnold: Midingsbygdens mästare 67:86-90
KARLSSON, ALBERT,"LUSTIG"
Tobiasson, LarsErik; Han kallades Lustige Karlsson 09:53-65
KARLSSON, AUGUST
Karlsson, August & Svensson Sture ; En 95-åring berättar om sin långa levnad 11: 87-91
KARLSSON HALLS, ALVAR
Karlsson Halls, Alvar; Tre generationer gjutare 11: 38-49
KARLSSON HALS, FRANS OSKAR HJALMAR
Karlsson Halls, Alvar; Tre generationer gjutare 11: 38-49
KARLSSON, HJALMAR /Trädgårdsmästare/
Södring, Kony; Minnen från 40-60- talet, intervju med Gösta Pettersson 09:85-93
KARLSSON, JOHAN ALFRED
Lennartsson, Lennart; Människor jag mött 85:58-64
KARLSSON, KONRAD – se KARLSSON,SÖREN
KARLSSON, MARIE
Johansson, Arnold: Midingsbygdens mästare 67:86-90
KARLSSON, PETER DANIEL (PDK, Hyllamålaren)
Ericsson, Monica; "Hyllamålaren" - en Tingsrydsprofil 85:51-57
KARLSSON, SÖREN OCH KONRAD
Monika Eriksson (skrivit), Karin Olsson (berättat), ”Därefter skall följande legat utgå” 15:132-134
KIELLMAN, CARL GUSTAF ADOLPH
Olin, Karl: Brukspatron på Stenfors utvandrade till Sydamerika 1737 83:37-43
”KLERAN”
Nilsson, Ivar A.: Gamla Tingsrydsoriginal 59:68-70
KLINGBERG, STIG
Klingberg, Stig: Reliefskulpturer i sjödränkt ek 79:90-96
Svärd, Ilse; 30 år på sjukstugan i Tingsryd 05:105-124
KROON, HENRIK
Olsson, Sven; Husraden vid södra Storgatan i Tingsryd (Hus 101, familjen Kroon) 09:94-100

10

LANDERVIK, IVAR
In memoriam, Red 05:5
LARSSON, TILDA
Lennartsson, Lennart; Människor jag mött 85:58-64
LENNARTSSON, LENNART
In memoriam, Red. 05:5
LILJEGREN, JOHAN HENRIK
Brinck, Eva & Liljegren Thomas; Några minnen från en gård i Gäddeviksås 13:62-72
LINDAHL,ALBERT
Lindahl, Albert; Ett kärleksbrev 05:45-46
LINDAHL, KARL
Lindahl, Karl: Röster som tystnat, toner som dött 87:26-27
Lindahl, Karl: Skräckfyllda minuter på sjön Tiken 89:45-47
Lindahl, Karl: Tonen från himlen 85:80-86
LUNDELL, KARL AUGUST
Johansson, Arnold: Bygdens siste indelte soldat 61:63-67
LINDER, KJELL
Billman, Hans; Skomakaren som blev maratonlöpare. Intervju med K. Linder 05:75-86
Linder, Kjell, Skomakarlärling 1944 07:63-69
LYCKOW,GUSTAF
Johansson, Arnold; Författaren Gustaf Lyckow 89:37-42
LÖFQVIST, JAN
Strand, Mikael; Fakta om hus i Tingsryd, ritade av arkitekt Jan Löfqvist 11: 78-84
LÖNN-GUNNARSSON, BARBRO
Lönn-Gunnarsson, Barbro, Mina första minnen från Värendsberg 15:109-112
MATTSSON, HANNA
Lennartsson, Lennart; En dikt om Tingsryd 91:64
MOZART, CARL GUSTAF
Pleijel, Hilding: Ett högtidstal. (kyrkoherdeinstallation 1975) 77:37-39
MÅNS JOHAN
Johansson, Albert: Två Tingsrydsgestalter 83:57-59
MÅNSSON, JOSEF ALFRED
Johansson, Arnold: ”Kol-Josef” 63:85-89
MÅRD, GABRIEL
Ingolf, George: Gabriel Mård – ett soldatöde 65:37-44
”NABBAFRIARN”
Jönsson, Carl: ”Nabbafriarn” 61:73-74
NICKLASSON, SUNE
Paulsson, Ingegerd, Ett annorlunda livsöde 15: 86-89
NILSSON HALS, KARL LUDVIG
Karlsson Halls, Alvar; Tre generationer gjutare 11: 38-49
NILSSON, JOHN
Billman, Hans: Filmaren John Nilsson, ett vänporträtt 83:63-69
Billman, Hans: John Nilsson, Djuramåla. Om filmen 15:135-136
Eriksson, Monika, John Nilsson, Djuramåla, Om hembygdsarbetet 15: 137-138
Eriksson, Monika, Lantbrevbärare John Nilsson 17: 29-32
NILSSON, INGEBORG
Nilsson, Ingeborg; Barndomsminnen från Gäddeviksås vid sekelskiftet 1900 69: 60-62
NILSSON, PETER JOHAN, ”BJÖRKE-PETER”
Johansson, Albert, ”Björke-Peter” 65:51-54
NOLIN, CARL OSKAR
Engnell, Elsa, Glimtar från en barndom 03:56-64
NOLIN, MAJ-BRIT
Eriksson, Monika, In memoriam 15:4
NORDMAN, P.A.
Johansson, Arnold: En färgstark Tingsrydshantverkare 73:60-63
NORLÉN, JOHAN
Johansson, Britt; Minnen från Bagganäs 97:56-58
OLOFSSON, SVANTE

11

In memoriam. Red. 99:5
”ORRA-JOHAN” (ORRE, JOHAN)
Pettersson, Nils J. (Nisse på Tegelbruket); Orra-Johan 11: 102-106
OSKARSSON, GERTRUD
Oskarsson, Gertrud; Livet på Ljusadal (Förord; Hans Billman) 83:70-73
PAULSSON, PETER
- se Pettersson, Paul
”PELLE RUVA”
Nilsson, Ivar A.: Gamla Tingsrydsoriginal 59:68-70
PETTERSSON, AUGUST
Lennartsson, Lennart; Människor jag mött 85:58-64
PETTERSSON, GÖSTA
Södring, Kony; Minnen från 40-60- talet, intervju med Gösta Pettersson 09:85-93
PETERSSON, JOHAN
Wickenberg, Per: Johan på Näset – den siste dagsverkstorparen 61:70-72
PETTERSSON, PAUL
Billman, Hans: Ett gammalt dokument från Tingsås 79:84-85
RASMUSSEN, KAI OVE
Fransson, Bengt & Carlsson, Brita; Berätt. om Rasmus, Kai Ove Rasmussen 1910-72 11: 110-113
RENARD, GIORDANO
Renard, Giordano, Tjugo lyckliga år med Stenfors 99:22-25
RISMARK, EUGÉN
Johansson, Arnold; Eugén Rismark- In memoriam 93:134
RUDOLPHSSON, DORIS
Bernesson, Pia, Ett emigrantöde 15: 157-158
RUNGEGÅRD, SVEN-OLOF
Rungegård, Sven-Olof: Mitt hästliv under 60 år 15: 16-28
RYDBERG, JANNE
Lennartsson, Lennart; Minnesbilder av en kulturpersonlighet 97:12-17
RYDBERG, JOHAN GUSTAV
Rydberg-Pettersson, Sylvia; Farfar 85:65-70
SAHLBERG, GUSTAV
Johansson, Arnold; Gustaf Sahlberg, in memoriam 83:4
SAMUELSSON, YVONNE
Samuelsson, Yvonne, En nykterist berättar 15:113-115
SAMUELSSON, Ernst
Billman, Hans; Kandidat Samuelsson 03:80-82
Lennartsson, Lennart; Ernst Samuelsson, Några minnen 03:82-84
Nolin, Maj-Brit; Mina minnen av Ernst Samuelsson 03:84-86
SJÖLANDER, AXEL
Johansson, Arnold: Midingsbygdens mästare 67:86-90
Gustafsson, Magnus, Inifrån stugan hördes musik 99:66-70
Birgitta Bååth-Grape, Fiolen hörs i Grönadal (dikt om Axel Sjölander) 99:62-65
”SMÖR-STINAN”
Fransson, Carl: ”Smör-Stinan” och ”Zakrisa-Hannan” 75:42
”SPÅ-BEATA”
Nilsson, Ivar A; Gamla Tingsrydsoriginal 59:68-70
”SPÅ-LOTTA”
Nilsson, Ivar A; Gamla Tingsrydsoriginal 59:68-70
SJÖKVIST, ARNE
Eriksson, Monika, Arne Sjökvist -Tingsrydshockeyns grundare 13:37-39
STJÄRNA, JOHAN
Elofsson, Hilda: Johan Stjärna – en barmhärtighetens samarit 67:84-85
SVENSSON, C.J
Werdenfells, Åke; Folkminnen från Tingsryd 73:81, 75:47
SVENSSON, CARL
Carlsson, Eric: Orgeln, ett sjuttioårsminne 61:68-69
SVENSSON, PETER
Johansson, Arnold; ”Pelle” – ett bygdeoriginal 61:75

12

SVENSSON, STURE
Eriksson, Monika; In memoriam
SVÄRD; ILSE
Svärd, Ilse; 30 år på sjukstugan i Tingsryd 05:105-124
SÖDRING, ALGOT
Johansson, Arnold: Algot Södring in memoriam 79:4
SÖDRING, SARA
Nolin, Maj-Brit; Sara och jag och Hembygdsföreningen (In memoriam, Sara Södring) 11: 4-6
TINGQUIST, CARL
Johansson, Arnold; Tingsrydsemigrant berättar 81:150-151
TÖRNQVIST, ELSA
Ur ElsaTörnqvists dagbok. Förord av Monika Eriksson 13:40-44
60 år senare ur Elsa Törnkvists dagbok. Förord av Monika Eriksson 15:29-34
”VARLINGA-KATARINA”
Johansson, Albert: Två Tingsrydsgestalter 83:57-59
VEJDE, P.G.
Johansson, Arnold: Per Gunnar Vejde. In memoriam 67:4
WESTMAN, CAROLINA
Gustafsson, Conny, Carolina Westman, född Cronwall 09:101-105
WICKENBERG, MARCUS
Carlsson, Brita; Amerikabreven och Kroksjöbo Södergård 1:4 09:138-146
WICKENBERG, PER
Johansson, Arnold: Ett soldatminne (innehåller även en teckning o en dikt) 81:145-147
Johansson, Arnold; Per Wickenberg - tecknare och hembygdsvårdare 91:25-39
WIESLANDER, HENNING
Wieslander, Henning; Hågkomster nedtecknade 1969 93:10-30
”ZAKRISA-HANNAN”
Fransson, Carl: ”Smörstinan” och ”Zakrisa-Hannan” 75:42
M Etnografi och folklivsforskning
Bondekulturen, seder och bruk, äldre hantverk och byggnadshistoria. Se även avd N.
Andersson, Lillemor; Föremål berättar (kaffekanna) 11: 138
Billman, Hans: Ett gammalt dokument från Tingsås /slagsmål/ 79:84-85
Billman, Hans; Börjes och bondekulturen 07:21-33
Billman, Hans; Pastöriserad ostkaka? 15:101- 103
Carlsson, Eric; En jordafärd från Norrlunda 85:71-73
Danielsson, Ture; Torpare och bönder i Tingsås 91:66-74
Danielsson, Ture & Paulsson, Ingegerd; Berättelser från förr om torparfolket 13: 84-87
Englander, Bergljot; Tradition och sägen kring Tingsryd 59:42-49
Englander, Thekla; Minnen och sägner om stenar i Tingsryd 69:55
Ericsson, Anders; Föremål berättar (Korp) 13:136
Eriksson, Monika; Föremål berättar (Hattar) 05:144
Eriksson, Monika; Föremål berättar (Träskor för barn.) 17: 100
Eriksson, Monika; Kyrkohistoriska arkivet i Lund – kan det vara kul?/om seder/ 99:49-55
Fransson, Anton Julius; Tingsryds marknad unde r oxåldern 61:57-60
Friberg, Nanny; Gamla märken och talesätt om väderleken 95:8-10
Friberg, Nanny; Lekar, ramsor och lekar 93:39-42
Friberg, Nanny; Lokala namn på djur och växter 03:36-37
Friberg, Nanny; Ordspråk och talesätt 03:37-40
Friberg, Nanny; Rim och ramsor/med teckn.av skolbarn/ 91:41-48
Friberg, Nanny; Skrock och folksägner från Tingsåsbygden, om varsel, tecken .. 97:20-22
Friberg, Nanny; Skrock och folksägner från Tingsåsbygden, om sjukdomar… 99:31-35
Friberg, Nanny; Skrock och folksägner från Tingsåsbygden, om barnbörd mm… 01:87-89
Friberg, Nanny; Skrock och folksägner från Tingsåsbygden, om majsjungning… 05:23-26
Friberg, Nanny; Skrock och folksägner från Tingsåsbygden, om mat och sedvänjor.. 07:129-135
Friberg, Nanny; Skrock och folksägner från Tingsåsbygden, om hemsysslor 09: 22-25
Friberg, Nanny & Carlsson, Brita; N. Fribergs recept på lingonmos, kringlor och bröd 11: 50-52
Gustafsson, Sven,: Byordning och byastämmor i Tingsås 69:19-22
Johansson, Arnold: Intressant “Väckfera” i Tingsryd 59:59-60

13

Johansson, Arnold: Tattare, luffare och gårdfarihandlare 97:42-45
Johansson, Arnold: Tingsås kyrkstallar 61:21-30
Johansson, Arnold: Tjärdalar i Tingsås 63:50-51
Johansson, Arnold: Vällingklockor i Tingsryd 73:29-32
Karlsson, Egon, Gamla minnen från Björnalycke (arbeten och seder) 09:110-124
Nilsson, John & Södring, Kony; Falu rödfärg 09:26-30
Oskarsson, Gertrud: Livet på Ljusadal 83:70-73
Paulsson, Ingegerd; Kroksjömåla Östergård 1:8 17: 18-28
Rismark, Eugen: Kvarnarna i Tingsås 79:5-28
Rydén, Majken, Föremål berättar (tvättredskap) 01:91
Samuelsson, Elin: Ett litet kåseri om Tingsryds gamla marknad 69:53-54
Svensgård, Jenny, Föremål berättar (hackar i köket) 99:87
Svensgård, Jenny; Man tager vad man haver (byggnadshistoria) 09:31-37
Svensson, C. J.; Folkminnen från Tingsryd 73:81-97, 75:47-59
Svensson, Sture; Föremål berättar (skäror) 03:153
Svensson, Sture; Föremål berättar (Väckfera) 09:152
Södring, Kony; Föremål berättar / fotväxel till motorcykel/ 07:150
Waldemar, Mona; Brödbaket. · 95:45-49
Waldemar, Mona, Där tiden står stilla, (minnen från ett bondehem) 99:36-37
Werdenfels, Åke: Kring byakistan (om byastämma) 71:19-32
Wickenberg, Per: Byggnadsstilar i Tingsås 63:47-49
Wickenberg, Per: Tingsmåla i sägen och verklighet 59:60-62
Öhman, Swen-Erik; Tvekampen mellan "Jätten" Edman och Olof Hedlund 87:112
N Geografi med lokalhistoria
Lokalhistoria hus- och bebyggelse i Tingsås. Se även avd. M
Aldén, Lars; ”Bagganäsbonaden” 13: 12-16
Aldén, Lars; Millenniefirandet i Tingsås 01:5
Aldén, Lars, På tröskeln till ett nytt årtusende (historia och framåtblick) 99:56-61
Aldén, Lars; Tingsås församlingshem (om renoveringen) 01:7-9
Beijbom, Ulf & Kristiansson, Solveig; Tunneldans i Folkets Park 13: 101-105
Billman, Hans; Börjes och bondekulturen 07:21-33
Billman, Hans, Hur Tingsryds kommun fick sitt vapen 97:34-41
Billman, Hans; Det oförglömliga kalaset (B. Belohorka, 70 år) 13: 6-11
Billman, Hans, Cesar, L. Gustafsson, C. Lisbeth, Nilsson, I.; Kungabesöket sept. 1975 11: 23-32
Björgvik, Arne ; Från Sörådden till Torggatan 17: 33-71
Björngren, Johan; Beskrivning över Tingsås socken 1844 91:11-24
Blankenburg, Berndt, Gjuteri, skamfläck, kulturhus, skola 03:5-6
Bännstrand, Lennart; Man skall inte jävlas med småpojkar 07:44-45
Bygdekrönika av Arnold Johansson; i årg.1975-2003
Bygdekrönika av Hans Billman, Hans: i årg. 2005-2011
Bygdekrönika av Ingegerd Paulsson i årg. 2013-2015
Carlsson, Brita, Andersson, Majvor m.fl. Vattenbilder från Tingsryd (Foto) 17: 98-99
Carlsson, Brita; Bönder gifter sig i Tingsryd 15:13
Carlsson, Brita; Minnen från Öjasjömåla med omnejd 13: 112-121
Carlsson, Brita, Lönn-Gunnarsson, & Samuelsson, Barbor; Ordenshuset 100 år 15:104-115
Carlsson, Brita; Äldreboendet Örnen invigs 17: 4-5
Carlsson, Eric; På vandring i minnets värld 77:83-87
Danielsson, Ture& Paulsson, Ingegerd; Berättelser.från förr om torpen på Stenforsgatan 11: 115-121
Elg, Stephan, Frysföreningen lägger ner efter mer än 40 iskalla år 01:12-13
Elg, Stefan; Filadelfiakyrkan bevarad 01:14-15
Englander, Bo & Aldén, Lars; När blixten slog ner i Tingsås kyrka m.fl. minnesbilder 11: 8-9
Englander, Ture: Minnen från en resa mellan Tingsryd och San Francisco 1888 71:87-92
Ericsson, Anders: Branden på Storgatan 63 15:6
Eriksson, Monika; Bjarne – en globetrotter 11: 85-86
Eriksson, Monika; En sann sägen om en sten (stenen i kyrkparken) 97;23-24
Eriksson, Monika; Nyheter från ”Byn” (Golfbanan o gjuteriet) 17; 13
Eriksson, Monika; Sune Flök, Tingsrydskartan 15: 139-142
Falkbrink, Karl Elof; Dagböcker 07:54-62

14

Fohlin, Aina; Kornalycke - en resa genom byn 15:35-41
Fors, Gärd och Bertil; Gjuteriets nya verksamhet 11: 12-13
Fransson, Kjell, Vägverkets nya rastplats vid Kungastenarna 01:9-12
Friberg, Nanny; Några glimtar förfädernas liv 63:70-72
Gabrielsson, John; Det var på prosten Mozarts tid 05: 28-29
Hultgren, Eric; Kort besök i min barndoms Tingsryd 67:79-81
Johan III:s brev till Tingsrydsborna 1587 59:15
Johansson, Amanda; Barndomsminnen från Midingsbygden 63:63-69
Johansson, Arnold & Carlsson, Brita; Grötfest i hembygdsgården (från kassettband) 11: 122-124
Johansson, Arnold; Hembygdsåret 1990 i Tingsryd 91:168-175
Johansson, Arnold: Minnesstenen på pestkyrkogården i Yttre Källehult 59:55-58
Johansson, Arnold: Resa i västerled 1965 (Hembygdsföreningen) 67:91-96
Johansson, Arnold; Stenfors i sägen och verklighet 75:110-134
Johansson, Arnold; Tingsås -Tingsryd, kort presentation av köpingen och samhället 59:6-14
Johansson, Arnold: Tingsås kyrkstallar 61:21-30
Johansson, Arnold; Tingsryds Hembygdsförening 50 år 93:153-159
Johansson, Arnold: Tingsrydsemigrant berättar (Carl Tingquist) 81:150-151
Johansson, Arnold: Tingsrydsminnen från 30-40- tal. Intervju med Leif Ihr 03:75-79
Johansson, Arnold: Unik Tingsrydsgåva till Amerikainstitutet 85:78-79
Johansson, Arnold; Tingsryd under 50 år 95:70-76
Johansson, Arnold; Tingsryds köping under 40 år 61:50-53
Johansson, Arnold; Vänortsbesök i USA 1972 73:80
Johansson, Britt, Dokument i timmerväggen 07:34-40
Johansson, Tage; Bebyggare på Älganäs 61:7-9
Johansson, Sven; Misshandel i Ulfsryd 13:45-47
Jonsson, Bo; Tingsryds Folkpark 100 år 15: 121-129
Jönsson, C.W; Tal hållet vid firandet av Tingsryd som köping 01:39-40
Karlsson, Egon; Gamla minnen från Björnalycke 09: 110-124
Karlsson, Ingvar; Tingsryd på 40-talet – som jag minns det 15:90-100
Karlsson, Solveig, Korpalycke 1:6, Härmansro 01:74-79
Larsson, Lars-Olof: Gårdarna i Tingsås under medeltid och äldre Vasatid 65:14-28
Larsson, Lars-Olof: Strider och rannsakningar kring en gammal riksgräns 67:26-44
Leakiom (pseud.); Vad sig i Tingsryd under det gångna året tilldragit sig haver (1923) 07:17-20
Lennartsson, Lennart: en kyrkogårdsvandring 99:14-19
Lennartsson, Lennart: Hantverk och hantverkare i Tingsryd 99:7-13
Lennartsson, Lennart; Centralgatan 83:44-50
Lennartsson, Lennart; En kyrkogårdsvandring 97:5-11
Lennartsson, Lennart; Järnvägsgatan 91:5-10
Lennartsson, Lennart; Storgatan 87:16-25
Lennartsson, Lennart; Storgatan 89:5-16
Lennartsson, Lennart; Tingsryd 93:5-8
Lennartsson, Lennart; ”Torgmiljön” för ett halvsekel sedan 67:73-78
Lind, Agneta B.; "Välkommen till Hästriket"- en idétävling 05:11-14
Lindahl, Karl; Röster som tystnat 87:26-47
Lindahl, Karl; Skräckfyllda minuter på sjön Tiken 89:45-47
Lindahl, Sara; Tingsausaboar 13:95-100
Lundén, Britta; Kungabesöket 2013 15:10-12
Lönn-Gunnarsson, Barbro: Mina första minnen från Värendsberg (Ordenshuset) 15: 109-112
Magnusson, Algot; En berättelse om ett dagsverkstorp 63:73-75
Muller, Adriaan, Allt började med med Gustav Wasa! /guldletning/ 01:16-17
Nilsson, Bodil: En gård i Tingsryds socken /Yttre Källehult/ 89:17-31
Nilsson, Ingeborg; Barndomsminnen från Gäddeviksås vid sekelskiftet 1900 69: 60-62
Nilsson, Ivar A.: Stenfors 95:128-132
Nolin, Maj-Brit & Bergström Carlsson: Gustafsborg 05:37-44
Olin, Karl: Brukspatron på Stenfors utvandrade till Sydamerika 1737 83:37-43
Olofsson, Inge; Träden i våra hjärtan 05:60-61
Olsson, Sven; Hus nr 97 0ch 99 på Södra Storgatan 07:46-53
Olsson, Sven; Hus nr 103 på Södra Storgatan, mitt föräldrahem 11: 69-75
Olsson, Sven; Hus nr 105 på Södra Storgatan 13: 51-55

15

Olsson, Sven; Husraden vid södra Storgatan i Tingsryd. (Hus nr 101) 09:94-100
Paulsson, Agne; Nybyggda hus i Tingsryd 11: 16-18
Paulsson, Ingegerd; Kroksjömåla Östergård 1:8 17: 18-28
Paulsson, Rolf, Minnen av bränder och andra räddningsuppdrag 01:55-61
Persson, Laila f. Fransson; Tingsryd i förskingringen 17: 86
Petersson, Verner, Orkanen "Gudrun" 07:4-- 6
Pettersson, Henning; Tingsryd på det glada 20-talet 63:76-78
Renard, Giordano, Tjugo lyckliga år med Stenfors 99:22-25
Rismark, Eugen: Bondetåget 1914 75:5-30
Rismark, Eugen; Långasjömåla – gård i gränsbygd 79:61-76
Rismark, Eugen: När de första gränsstenarna mot Danmark restes 85:5-22
Rismark, Eugen; Midingsbygden 83:5-36
Rismark, Eugen; Något om kolonisationen i Tingsås 81:53-68
Rydén, Sven; En vandring längs Bamsanvägen 17:87-97
Samuelsson, Ernst; Min barndoms Tingsryd et samhällsfrånvändt hembygdspecoral 71:66-74
Samuelsson, Yvonne; En nykterist berättar (Ordenshuset) 15;113-115
Strand, Mikael; Fakta om hus i Tingsryd, ritade av arkitekt Jan Löfqvist 11: 78-84
Svensgård, Jenny; Englanders hus 13: 17-18
Svensgård, Jenny; Man tager vad man haver. /Byggnader i Midingsbygden/ 09:31-37
Svensson, Edvin: Kungabesöket i Tingsryd 5951-54
Svensson, Sture; Kulturstig vid Stenfors 97:87-88
Svensson, Sven-Erik; Ny i Tingsryd på 60-talet 05: 87-92
Tingsryds första dag som köping /ur Nya Växjöbladet 1921/ 01:33-35
Waldemar, Mona, Träd i Tingsryds tätort 05:47-59
Vejde, P.G; Om Elsemåla i äldre tider 63:59-60
Vejde, P.G; Älganäs 61:6
Werdenfels, Åke; Mårdslycke 69:5-11
Wickenberg, Per: Byggnadsstilar i Tingsås 63:47-49
Wickenberg, Per; Krönika från Tingsryd anno 1888 61:31-40
Wickenberg, Per; Midings rote 59:63-70
Wickenberg, Per; Till hembygden 59:4-5
Wickenberg, Per; Torpbebyggelse i Tingsås under 1800-talet 6912-18
Wickenberg, Per: Älganäs – hemmanet som försvann 61:12-13
Johansson, Arnold, torp och backstugor i Tingsås:
Bagganäs 85:116-136
Brevik 87:145-146
Djuramåla 89:80-155
Ebbalycke 97:98-102
Elsemåla 87:58-112
Elserås 95:78-92
Flöxhult 97:144-154
Flöxhult, kompl. 99:162
Flöxmåla 97:155-159
Grävlingaryd 87:141-144
Grönadal 99:89-132
Gäddeviksås 99:133-161
Hökamåla 95:109-116
Iremåla 97:103-115
Knällsberg 95:98-109
Konäs 97:116-118
Kornalycke 01:125-147
Kroksjöbo 81:78-105
Kroksjömåla 75:71-103
Källehultamåla 87:138-140
Långasjömåla 93:63-111
Mårdslycke 97:119-131
Mårdslätt 97:132-137
Skatemåla 85:93-109

Skyttemåla 87:113-126
Slättamåla 97:138-143
Spåramåla 91:128-135
Stenfors-Bräken 95:116-131
Tingsmåla 79:29-59
Tingsmåla 81:69-77
Tingsryd 77:58-82
Törnamåla 91:75-127
Ulfsmåla 85:110-115
Ulfsryd 83:79-132
Älganäs 95:92-98
Öjasjömåla 95:132-141
Övre Källehult 87:127-137
Yttra Källehult 01:94-124

16

O. Samhälle och rättsväsen
Politik, juridik, rättsfall, vänortskontakter, emigration, immigration, brandskydd
Arvidsson, Anna; Nya vänner (Rumänska romer) 17:15-17
Bergman, Sten; Från kapellag till storkommun 59:16-18
Billman, Hans; Bankrån i tätorten 09:20-21
Billman, Hans; Hälsovårdsordning för Tingsryds stationssamhälle, 1909 13: 48-50
Carlqvist, Åsa; På FN-uppdrag i Sydamerika 09; 80-84
Carlsson, Brita; Amerikabreven och Kroksjöbo Södergård 1:4 (emigration) 09:138-146
Carlsson, Brita; Mosjön. (Kommunal vattenledning) 13: 90-94
Gustafsson, Sven; Byordning och byastämmor i Tingsås 69:19-22
Hänt i Tingsås församling, 1834-50. Ur stämmoprotokollen 97:25-33
Englander, Ture; Minnen från en resa mellan Tingsryd och San Francisco 1888 71:87-92
Engnell, Elsa; Emigrationen från Tingsås socken, initialskedet 1850-1881 89:48-73
Eriksson, Monika; Förteckning öfver hjon intagna på fattiggården i Mårdslätt 1885 11: 36
Ett hundraårsminne/rättsfall – om ett bedrägeri/ 63:79-80
Gabrielsson, John; Tingsås Bondeförbundsavdelning 05:27-28
Ingolf, George; Gabriel Mård- ett soldatöde (rättsfall) 65:37-44
Johansson, Arnold; Några blad ur arbetsförmedlingens historia 81:106-126
Johansson, Arnold; Tingsrydsemigrant berättar 81:150-151
Johansson, Arnold; Tingsås fattigvårdsstadga 1847 63:42-46
Johansson, Arnold; Torpare, backstusittare och inhysefolk 75:60-70
Johansson, Arnold; Tingsryds vänortsförbindelser i norden och USA 69:85-89
Johansson, Arnold; Unik tingsrydsgåva till amerikainstitutet 85:78-79
Jonsson, Bo; Socialdemokraterna i Tingsås socken, 100 år 07:106-125
Lindberg, Helga; Ett dystert 300-årsminne (rättsfall) – ett mord i Ulfsmåla / 67:61-64
Muller, Adriaan, Allt började med Gustav Wasa! (guldletning – lagändring?) 01:16-17
Nolin C.O.; Några blad ur Tingsås sockens historia 1837-1920 63:31-40
Nykterhetsrörelsen – kulturell samhällsfaktor i Tingsryd av Eric Carlsson m.fl. 69:28-41
Paulsson, Rolf, Eld och brand. Brandkårshistoria 99:83-85
Paulsson, Rolf, Minnen av bränder och andra räddningsuppdrag 01:55-61
Paulsson, Rolf, Sälen i Tiken och andra minnen 03:46-
Rydberg-Petersson, Sylvia; Den stora fredsresan 87:152-153
Statistiska uppgifter om Tingsås församling, 1958 i 1959, 1959-60 i 1961 ..
Svensson, Sture; Gångna tiders socialvård – en tidsbild från 1800-talet 11: 33-35
Tjejer som vågar! (könsrollerna) Se Arvidsson, avd. Q, Bännstrand, P, Carlqvist, O 09;73-84
Wieslander, Frans; Mordbranden i Kvarnamåla (rättsfall) 63:52-58
P Teknik, industri, kommunikationer
Teknik, vägar, järnvägar, flyg, sjöfart, värme, vatten och avlopp: (företag - se Q)
Berndtsson, Harley; Tingsryds Trafikskola 11: 76-77
Bännstrand, Maria; En arbetsdag som överstyrman 09:76-80
Carlsson, Brita; Mosjön. (kommunal vattenledning) 13:90-94
Dystert järnvägsminne från Tingsryd-Växjöbanan (en olycka även skillingtryck) 83:52-53
Elg, Stephan; riksväg 29-ett omdiskuterat vägprojekt, 03:12-14
En tripp till Tingsryd, Ur Smp. 1897, avskrift; Verner Karlsson 87:149
Eriksson, Monika; Trafikproblem? 11: 14-15
Fransson, Carl; Från skjutshållningens dagar 75:43-46
Fransson, Kjell; Tingsryds vattenförsörjning - från borrade brunnar till filtrering 03;7-11
Fransson, Kjell, Vägverkets nya rastplats vid Kungastenarna 01:9-12
Holmberg, Bengt, Ultralätt flyg – en epok i Tingsryds historia 01:46-54
Johansson, Arnold; Glömda järnvägsobjekt i Tingsryd 77:40-51
Johansson, Arnold; Sjöfarten på sjön Tiken 75:104-109
Johansson, Britt; Ett vägprojekt vid sekelskiftet - Linnerydsvägen 09:125-137
Johansson, Ewy; Besök av föreningen UFO-Sverige 09:66-68
Johansson, Judith; Myren i Betet (bl.a. utvinning av torv) 77:52-57
Karlsson, Egon; Ragnar Ballovarre och väg 29- ett krigsöde 05:93-102
Karlsson Halls, Alvar; Tre generationer gjutare 11: 38-49
Karlsson, Verner; Hemsk olyckshändelse å Växjö-Tingsryds jernväg 93:56-61
Karlsson, Verner; Järnvägsplaner i Tingsryd skrinlades 85:87-92

17

Larsson, Gunnar; Stenforsugnen 1804 81:41-52
Lennartsson, Lennart: Hantverk och hantverkare i Tingsryd 99:7-13
Linder, Kjell, Skomakarlärling 1944 07:63-69
Muller, Adriaan, Allt började med Gustav Wasa! (guldletning) 01:16-17
Nordli, Katarina; Tingsryds vinfabrik 89:32-36
Pettersson, Bror; Tingsrydsortens mejeriförening, en svunnen epok 89:75-79
Rismark, Eugen; Gästgivaregårdar och landsvägstrafik under 1800-talet 77:5-36
Rismark; Kvarnarna i Tingsryd 79:5-28
Rismark, Eugen; Litet järnvägshistoria för Sydöstsverige 73:18-28
Rismark, Eugen; När de första gränsstenarna mot Danmark restes (bl.a. om vägarna) 85:11-12
Rismark, Eugen; Något om kolonisationen i Tingsryd (bl.a. landsvägarna) 81:55-57
Rismark, Eugen; Tankar kring en landsväg 73:8-18
Svensson, Edvin; En sågkvarns historia 61:41-49
Södring, Kony; Minnen från 40-60- talet, intervju med Gösta Pettersson (Nygrens) 09:85-93
Södring, Kony; Göran Nilsson, hans motormuseum och något om Kartorpsvgnen 07:97-105
Vejde, P.G.; Stenfors. Några anteckningar om ett gammalt sydsmåländskt järnbruk 59:19-32
Werdenfels, Åke: Stenfors 65:29-36
Q Ekonomi och näringsväsen
Handel och näringar, post, hotell, turism, jordbruk, skog, jakt, fiske, hem och hushåll, trädgård
(se äv. avd M)
1. Allmänt
Ardö, Elisabet, Barnen på apoteket 07:84-91
Arvidsson, Birgitta; Berättelsen om trädgården invid kyrkan 13: 20-22
Arvidsson, Maria; Ett äventyr på Island (arbete på fårfarm) 09:73-75
Billman, Carl; En björnjakt 13: 88-89
Blomgren, Leif; Allmogejägarna 09:69-72
Blomgren, Leif; Son och son (jakt) 11:125-126
Carlsson, Brita, Hemliga växter och fina trädgårdsbilder 15:116-119
Carlsson, Linnea; Från Ordenshus till syfabrik 93:53-55
Colleen, Jan-Olof; Mårdslycke Camping 11: 22
Ericsson, Anders, Förälskad i kräftor 99:26-30
Eriksson, Monika; Nyheter från ”Byn” (Gjuteriet) 17; 13
Fransson, Anton Julius; När sillatåget gick genom Tingsryd 65:55-59
Fransson, Anton-Julius; Tingsryds marknad under oxåldern 61:57-60
Fransson, Carl; Från skjutshållningens dagar 75:43-46
Fransson, Carl; “Smör-Stinan” och “Zakrisa-Hannan” 75:42-43
Fransson, Carl; Tingsryds torg vid 1900-talets början 75:35-37
Friberg, Nanny & Carlsson, Brita; N. Fribergs recept på lingonmos, kringlor och bröd 11: 50-52
Hultgren, Eric; Djurminnen från Tingsryd 73:99-100
Johansson, Arnold; Kurorten, en traditionsrik anläggning 85:23-39
Johansson, Arnold, Marknadshistoria i Tingsryd 93:114-125
Johansson, Arnold; Stenfors i dag 59:33-34
Johansson, Arnold; Tegelbruket på Älganäs 61:10-11
Johansson, Arnold; Tingsryds bryggeri- en avslutad epok 85:40-50
Johansson, Rune; Humleodling på 40-talet 05:72-74
Lennartsson, Lennart; Marknadsminnen från 1910 och 1920-talet 95:12-15
Muller, Adriaan, Allt började med Gustav Wasa! /guldletning/ 01:16-17
Nilsson, Hulda; Bröddistributionen i Tingsryd vid 1900-talets början 65:65-66
Rismark-Johansson, Birgitta; En skogsplantering med efterspel 95:57-59
Rismark, Eugen; Gästgivaregårdar och landsvägstrafik under 1800-talet 77:5-36
Rismark, Eugén; Handelsbodar i Tingsryd 87:5-15
Rismark, Eugén; Något om postens historiska utveckling med… 71:4-18
Samuelsson, Elin Ett litet kåseri om Tingsryds gamla marknad 69:53-55
Svensson, Sture; Tingsås Lantmannaförening 05:30-36
Södring, Kony; Minnen från 40-60- talet, intervju.med Gösta Pettersson 09:85-93
Waldemar, Mona; Där tiden står stilla (minnen från ett bondehem) 99:36-37
Werdenfels, Åke; En ämbetsberättelse rörande Konga härad omkring 1830
(bl.a. utsäde o skördeutfall s 59) 67:45-60

18

Wickenberg, Per; Något om posten i Tingsryd. (Del i artikel Av A. Johansson) 91:28-29
2. Särskilda Företag
BRÖDERNA NELSONS FRÖ AB
Hammerskog, Kristina; Torparsonen startade med två tomma händer 05:130-134
Billman, Hans, Industriminnesinventering 05:135-139
BÖRJES VARUHUS
Billman, Hans; Börjes och bondekulturen 07:21-33
Rungegård, Sven-Olof; Mitt hästliv under 60 år 15:16-28
GUST.A. NYGRENS SMIDES & MEK. VERKSTAD
Södring, Kony; Minnen från 40-60- talet, intervju med Gösta Pettersson 09:85-93
HAMMARPLAST AB
Eriksson, Monika; Visan om Hammargrens julfest 13:106-109
Hammargren, Anna-Lisa, Hammargrens julfest 1953 (visan) 13:106-109
Hermansson, Ola; Reflexioner över min tid på Hammarplast 11: 134-135
Johansson, Lars- Göran; Reflexioner över 44 års anställning på Hammarplast 11: 135-137
Karlsson, Ingvar; Minnen från Hammarplast 13:110-111
Paulsson, Ingegerd; Hammarplast AB – en industriinventering i Tingsryd 11:129-137
HJALMAR KARLSSONS HANDELSTRÄDGÅRD
Södring, Kony; Minnen från 40-60- talet, intervju med Gösta Pettersson 09:85-93
HOLTAB AB
Billman, Hans; Industriminnesinventering 07:141-149
JITECH AB
Billman, Hans; Industriminnesinventering 09:147-151
JONSA VÄVTJÄNST
Billman, Hans; Industriminnesinventering 03;125-132
KNÄLLSBERGS KVARN OCH SÅG
Johansson, Bo; Knällsbergs kvarn och såg 09:40-52
KURORTEN
Johansson, Arnold; Kurorten, en traditionsrik anläggning 85:23-39
LARS GÖRAN LINDER ALUMINIUMBÅTAR AB
Billman, Hans; Industriminnesinventering 03:118-124
LIBO SYFABRIK
Carlsson, Linnea; Från ordenshus till syfabrik 93:53-55
LÄDERVERKSTADEN / PORTFÖLJFABRIKEN I TINGSRYD
Olofsson, Ingegerd; Läderverkstad / Portföljfabrik i Tingsryd 17:106-108
MÅRDSLYCKE CAMPING
Colleen, Jan-Olof; Mårdslycke Camping 11: 22
PINNAMYRS TORVSTRÖFABRIK OCH SÅGVERK, ÖVRE KÄLLEHULT
Karlsson, Egon & Nilsson, Arne, Pinnamyrs Torvströfabrik och sågverk 07:136-140
PORTFÖLJFABRIKEN I TINGSRYD - se LÄDERVERKSTADEN
SOFIAS MÖBELTAPETSERING
Paulsson, Ingegerd, Sofias möbeltapetsering 15:14

19

STENFORS
Johansson, Arnold; Stenfors i dag 59:33-34
Larsson, Gunnar; Stenforsugnen 1804 81:41-52
Vejde, P.G.; Stenfors. Några anteckningar om ett gammalt sydsmåländskt järnbruk 59:19-32
Werdenfels, Åke: Stenfors 65:29-36
TINGSRYDS AUTOVERKSTAD AB
Paulsson, Ingegerd; Tingsryds Autoverkstad AB 13:122-135
Berg, Kjell; Anställd på Tingsryds Autoverkstad i 50 år, från 1958-till 2008 13:128-129
Henriksson, Gunilla; Från växeltelefonist till rceptarie under 49 år 13:130-131
Carlsson, Sven-Olof; Tankar om och kring vårt företag ”Autoverkstan 13: 132-135
TINGSRYDS BRYGGERI
Carlsson, Brita; Minnen från Bryggeriet 17: 74-82
Johansson, Arnold; Tingsryds bryggeri- en avslutad epok 85:40-50
TINGSRYDS MÖBELVERKSTAD
Billman, Hans; Industriminnesinventering 05:140-143
TINGSRYDS SKJORTFABRIK
Carlsson, Linnea; Från ordenshus till syfabrik 93:53-55
TINGSRYDS SÅGKVARN
Svensson, Edvin; En sågkvarns historia 61:41-49
TINGSRYDS VINFABRIK
Nordli, Katarina; Tingsryds vinfabrik 89:32-36
TINGSRYDSORTENS MEJERIFÖRENING
Pettersson, Bror; Tingsrydsortens mejeriförening, en svunnen epok 89:75-79
TRENSUMS MUSTERI I TINGSRYD
Cesar, Sven-Erik; Etablering av Trensums Musteri i Tingsryd 17: 83-85
ÄLGANÄS TEGELBRUK
Johansson, Arnold; Tegelbruket på Älganäs 61:10-11
R Idrott, dans, lek och spel.
Andersson, Lena; TGT 25 år 03:114-117
Beijbom, Ulf & Kristiansson, Solveig; Tunneldans i Folkets Park 13: 101-105
Billman, Hans; Skomakaren som blev maratonlöpare 05:75-86
Björgvik, Arne; Tingsryds damfotboll 97:78-88
Carlsson, Brita; ”Hockeypremiär” på äldre dar 11: 92-93
Carlsson, Brita; Mosjön. (skidbacken) 13: 90-94
Elg, Stephan; Från rullstensås till travbana 05:7-10
Eriksson, Monika; Arne Sjökvist – Tingsrydshockeyns grundare 13:37-39
Eriksson, Monika; Nyheter från ”Byn” (Golfbanan ) 17; 13
Fohlin, Aina; Tingsryds rid- och körklubb firar 40-årsjubileum 2013 13:25-27
Jansson, Roland; Om skola och idrott i Tingsryd under slutet av 50-och 60-talet 99:78-82
Johansson, Arnold; Tingsryds skytteförening 70 år 73:72-90
Johansson, Sven; Skyttet i Tingsås 01:62-69
Johansson, Sven; Dansbanan Lovet 01:92-93
Johansson, Åke Lennart; Lite "axplock" i min aktiva tid i TAIF 97:76-77
Jonasson, Gunnar; En resumé av Tingsryds AIF:s idrottsöden i över 70 år 97:65-75
Jonsson, Bo; Tingsryds Folkpark 100 år 15: 121-129
Lundé, Jan-Olof & Richard Persson; Korpen Tingsryd, pigg 45-åring 11: 94-101
Nilsson, Torsten; Nelson Garden Arena 13:19
Paulsson, Agne; South Swedish Rally i Tingsryd, maj 2012 13:23-24

20

Rungegård, Sven-Olof; Mitt hästliv under 60 år 15:16-28
Rydén, Sven; Hockeyn i Tingsryd 17: 10-12
S Krigsväsen
Bännstrand, Lennart, Holm, Katarina, Wickenberg, Björn; Lumparminnen 11: 56-66
Ingolf, George: Gabriel Mård – ett soldatöde 65:37-44
Ingolf, George: Indelta ryttare i Tingsås 65:6-13
Ingolf, George: Indelta soldater i Tingsås 63:7-30
Ingolf, George: Soldatrotar, rusthåll och bönder i Tingsås under 1600-talets senare del 61:14-20
Johansson, Arnold: Bygdens siste indelte soldat (Lundell. C.A.) 61:63-67
Johansson, Sven, 50 år med Tingsryds hemvärn 99:72-77
Johansson, Sven, Misshandel i Ulfsryd 13:45-47
U Naturvetenskap
Ihr, Leif; Meridianen går genom Tingsryd 07:96
Johansson, Arnold; den torra sommaren 1959 61:76
Lindahl, Karl; En fantastisk fullträff, (meteornedslaget) 13:59-61
Petersson, Karl-Henning; Tingsryds naturvårdsförening 73:69-72
Petersson, Margit; Tingsryd i alla väder 13:150-152
Petersson, Verner; Orkanen "Gudrun" 07:4-6
Rismark, Eugén; Meteornedslaget i Tingsryd 1912 75:31-34
Sandström, Gösta; Mästerflygaren 01:43-45
V Medicin
Friberg, Nanny, Skrock och folksägner från Tingsåsbygden, Om sjukdomar… 99:31-35
Joabsson, Lisbeth; Apoteket i Tingsryd 97:89-97
Johansson, Arnold; Kurorten – en traditionsrik anläggning 85:23-39
Johansson, Arnold; Minnessten på pestkyrkogården i Yttre Källehult 59:55-58
Johansson, Tage; Sjukvården i Tingsryd under 1800-talets senare del 69:23-28
Svärd, Ilse: 30 år på sjukstugan i Tingsryd 05:105-124Du kan ändra denna exempeltext. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Donec libero. Suspendisse bibendum. Cras id urna. Morbi tincidunt, orci ac convallis aliquam, lectus turpis varius lorem, eu posuere nunc justo tempus leo. Donec mattis, purus nec placerat bibendum, dui pede condimentum odio, ac blandit ante orci ut diam.